Welkom op de website van Gemeenteschool Zwevegem, vestiging Kouter - Groene Kouter - Knokke - Te Winckele

Zorg- en evaluatiebeleid

  

Zorg op school

Onze school beschikt over een zorgteam dat bestaat uit een zorgcoördinator en zorgleerkrachten in kleuter- en lager onderwijs.

Zorgcoördinator Kleuter Kaat Roelstraete  

Zorgcoördinator Lager Kris Algoet

 

Zorgleerkrachten Marian Gaeremynck en Kaat Laperre

 Zij staan in voor de indivuele begeleiding van de kinderen en de zorgwerking in de school op diverse domeinen (cognitieve, socio-emotionele, welbevinden, betrokkenheid, …) en doen dat in samenwerking met de andere personeelsleden en de ouders.

 

U kan de zorgcoördinatoren bereiken via mail :
kleuter : zoco.kaat@gszwevegem.be
 lager : zoco.kris@gszwevegem.be

 

 U kan ook via het secretariaat een afspraak maken met de zorgcoördinatoren.    

 

De zorgwerking op school start in de eigen klas. De leerkracht garandeert een brede basiszorg voor alle leerlingen en zorgt voor basisinstructie, verlengde instuctie of extra uitdagingen. 

 

Voor kinderen waar verhoogde zorg nodig is wordt tijdens een overleg met de zorgcoördinator, Kris Algoet, en de leerkracht een zorgtraject opgestart waarbij bepaald hoe de leerling op school die extra zorg krijgt bv. van de zorgleerkracht. 

 

Als de verhoogde zorg op school niet voldoende is voor een leerling, gaan de zorgcoördinator, ouders en leerkracht met CLB op zoek naar de beste aanpassingen die nodig zijn om die leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk leerplan. Hier wordt mogelijk externe hulp voor ingeschakeld bv. een logopedist, ON (ondersteuningsnetwerk), revalidatie. De school heeft een vaste procedure om die eventuele externe zorg (logopedie, kinesitherapie, revalidatie, …) in te schakelen. De ouders behouden het beslissingsrecht om die externe zorg al dan niet op te starten.De ouders behouden het beslissingsrecht om die externe zorg al dan niet op te starten.

  

Mocht het niet haalbaar blijken voor de leerling om het gemeenschappelijk curriculum te volgen, kan tijdens een overleg met CLB, zorgcoördinator, ouders en leerkracht besloten worden om een individueel aangepast leerprogramma voor de leerling op te stellen.

Zowel in de kleuterafdeling als in de lagere afdeling wordt gebruik gemaakt van een volgsysteem.

 

 In de kleuterafdeling wordt de ontwikkeling van de kleuters opgevolgd op diverse domeinen aan de hand van geregelde observaties in de dagdagelijkse activiteiten. Hierbij hanteren we de ontwikkelingsdoelen van het departement onderwijs. 

 

 In de lagere afdeling worden de vorderingen van de leerlingen verder opgevolgd aan de hand van een genormeerd volgsysteem van het CLB. Dit gebeurt een 3-tal keer per schooljaar.

Deze informatie is de basis van de leerlingenbegeleiding binnen onze school. Meer informatie hieromtrent te vinden in de Schoolbrochure  ( 4.2 Zorg op school ).  

 

Het CLB kan – afhankelijk van de aard van de zorg en de gedane onderzoeken – in bepaalde gevallen een attest bezorgen voor (gedeeltelijke) terugbetaling van externe zorg (logopedie).  

Ouders behouden natuurlijk het recht op eigen initiatief externe zorg of therapie in te schakelen. In dit geval kunnen zij geen beroep doen op het CLB om bepaalde attesten te bekomen.

Meer informatie hieromtrent te verkrijgen bij het CLB 056/24 97 00 (Centrale Kortrijk).    

 

 CLB  

Onze school werkt samen met CLB Groeninge, vestiging Zwevegem  

Deerlijkstraat 133

8550 ZWEVEGEM

E-mail: zwevegem@clb-net.be

Website:
http://www.vclbgroeninge.be/

 

Hoe evalueren we?

 

Op onze school werken we aan breed evalueren :

 

Vanuit een breed perspectief (met verschillende evaluatievormen, contexten, momenten,…) gaan we gedifferentieerd de vooropgestelde onderwijsdoelen evalueren. Doordat de leerlingen goed weten wat van hen verwacht wordt, is de evaluatie transparant.

 

Naast de meer klassieke evaluaties (toetsen) op het einde van een lesblok, thema of schooljaar evalueren we vooral tijdens de onderwijsactiviteiten. Deze evaluaties ondersteunen de ontwikkeling en het leren van het kind.

 

Na de summatieve evaluaties (na een lesblok) en gedurende de formatieve evaluaties (tijdens het onderwijsleerproces) geven we gerichte, respectvolle en motiverende feedback. Elke klas beschikt ook over een evaluatiebox met materialen om te reflecteren over het leerproces en hun resultaten.

 

We kunnen het leren op verschillende manieren zichtbaar maken : powerpoint, presentatie, folder, verslag, tekening. Deze evaluatievormen maar ook de werkboeken en toetsen gaan minstens maandelijks mee naar huis zodat de ouders op de hoogte blijven van de evolutie van hun kinderen.

De groei in het leerproces wordt voorgesteld door een groeiende boom.

 

Ook via Skore in Smartschool rapporteren we aan de ouders. Van de summatieve toetsen (na een lesblok) worden de punten ingegeven in Skore. Van andere, relevante evaluaties kunnen zowel punten gegeven worden als de groeiboom gebruikt worden.

 

  Terug naar nieuwspagina